Menu

Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita

Náš príbeh

Prostredníctvom siete desiatich diecéznych a arcidiecéznych charít pomáhame približne 23-tisíc ľuďom v núdzi na celom Slovensku. Vďaka našim projektom, humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráci podávame pomocnú ruku v krajinách ako Uganda, Rwanda, Haiti, India, Vietnam, Kazachstan a Albánsko. V prípade prírodných katastrof či vojnových konfliktov sa snažíme čo najefektívnejšie pomôcť miestnym obyvateľom prekonať ich zložitú životnú situáciu.

Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. V takmer 290 zariadniach zdravotníckych a sociálnych služieb na Slovensku, poskytuje SKCH služby seniorom, nevyliečiteľne chorým ľuďom, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom matkám s deťmi v krízových situáciách a ľuďom bez domova. SKCH pomáha na Slovensku a v zahraničí aj v prípade humanitárnych katasrof, ako sú zemetrasenia a povodne. Humanitárna pomoc tiež smeruje do krajín, ktoré trápia vojnové konflitky. Rozvojová spolupráca zlepšuje životy ľudí v chudoných krajinách sveta.

Okrem priamej pomoci a podpory SKCH pripravuje aj rôzne kmpane a podujatia, ktorých cieľom je upozorniť na problémy ľudí v núdzi a zvýšiť povedomie verejnosti o ich potrebách a živote. SKCH je tiež členom Caritas Internationalis a Caritas Europa, čím je medzinárodne prepojená a koordinovaná s inými celosvetovými organizáciami.

Prehľad projektov:

Adopcia na diaľku®
Prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® už od roku 1996 pomáhame študovať chudobným deťom v Indii. Neskôr do sme do projektu zapojili Albánsko, Haiti, Vietnam, Ugandu, Kazachstan a Ukrajinu. Vďaka slovenským adoptívnym rodičom ochotným pravidelne pomáhať, je aktuálne do projektu zapojených viac ako 4400 detí.

STOP obchodovaniu s ľuďmi
Od roku 2008 zastrešujeme projekt zameraný na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi ako aj preventívne aktivity, ktorými sa snažíme zamedziť nárastu počtu obetí. 

Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie
V Ugande od roku 2012 prevádzkujeme Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande, ktoré podáva pomocnú ruku aktuálne viac ako 50 HIV pozitívnym deťom. Ide zväčša o siroty a polosiroty,ktoré AIDS pripravil o jedného alebo oboch rodičov. Našou snahou je byť im oporou, ponúknuť im lásku, starostlivosť a prijatie, dbať o ich zdravotnýstav, dohliadať na ich výchovu a vzdelanie. V rámci centra tiež prevádzkujeme škôlku, ktorú momentálne navštevuje viac ako 70 detí zo širšieho okolia.

Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotti v Rwande
Vďaka iniciatíve slovenských dobrovoľníčok a podpore miestnej rehole pallotínov sa v máji 2016 podarilo v meste Kibeho vybudovať kultúrne centrum pre deti. Denné centrum navštevuje 106 detí vo veku od troch do šiestich rokov. Takmer polovica z nich sú Pygmejovia. Členovia tohto kmeňa, ktorí sú všeobecne známi pre svoj malý vzrast, v Rwande žijú často vylúčení na okraji spoločnosti. Hlavnou úlohu centra je poskytnúť deťom predškolskú prípravu. Rodičia sa častokrát nedokážu o deti dobre postarať a niektoré trpia podvýživou i rôznymi chorobami z nedostatočnej hygieny a zlej stravy. Deti sú rozdelené do dvoch tried, a v jazyku kinyarwanda deti učia základom písania a počítania. Po výučbe deti dostávajú výživnú kašu a pravidelne aj banány či chlieb. 

Pomoc utečencom
Vyhlásili sme verejnú zbierku Človek v núdzi 2020 zameranú na pomoc utečencom doma i v zahraničí. Prostrednítcvom vyzbieraných prostriedkov môžeme pomáhať prenasledovaným obyvateľom z Blízkeho východu prevažne zo Sýrie a Iraku a obyvateľom Ukrajiny, ktorých ozbrojený konflikt vyhnal z ich domovov do úplne neznámeho prostredia.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma