Menu

Pravidlá portálu Ľudia Ľuďom

Článok 1. Definície niektorých pojmov

 1. Portálom sa primerane podľa významu použitia rozumie súhrn činností a aktivít neinvestičného fondu ĽUDIA ĽUĎOM, n. f., prostredníctvom ktorých poskytuje tento neinvestičný fond poskytovateľom, príjemcom, overovateľom a ďalším používateľom služby vrátane platobného systému. Portál je prevádzkovaný prostredníctvom internetového servera, na webovom sídle www.LudiaLudom.sk.
 2. Nezisková organizácia je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, a to ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., so sídlom Borská 2999/6, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, registrovaná na Obvodnom úrade Bratislava pod reg. č. OVVS-23907/287/2009-NO. Nezisková organizácia zabezpečuje technickú prevádzku Portálu za účelom naplnenia všeobecne prospešného účelu.
 3. Neinvestičný fond je neinvestičný fond poskytujúci všeobecne prospešné služby a to ĽUDIA ĽUĎOM, n. f., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, registrovaná na Obvodnom úrade Bratislava pod reg. č. OVVS-17386/204/2010-NF. Neinvestičný fond zabezpečuje prevod peňažných prostriedkov za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb zameraných na výskum, vývoj, poskytovanie vedecko-technických a informačných služieb, a to prostredníctvom Portálu zameraného na podporu a propagáciu dobročinnosti a darcovstva v záujme internetovej komunity.
 4. Pravidlá sú tieto Pravidlá poskytovania služieb internetového darcovského portálu ĽudiaĽudom.sk
 5. Platforma je akákoľvek platforma nachádzajúca sa na Portáli, prostredníctvom ktorej Portál umožňuje Používateľovi (špecifikovanému v bode 7. týchto Pravidiel) využívať ňou poskytované služby.
 6. Používateľ je každá osoba, ktorá používa Portál za účelom, na ktorý je Portál určený. Používateľom sú najmä nasledovné osoby: Príjemca, Poskytovateľ, Overovateľ, Dražobník, Dražiteľ a pod.
 7. Príjemca FO je fyzická osoba, registrovaná na Portáli, ktorá súhlasí s Pravidlami.
 8. Príjemca PO je právnická osoba, registrovaná na Portáli, ktorá súhlasí s Pravidlami a uzavrie s Neinvestičným fondom dohodu o splnomocnení.
 9. Poskytovateľ (Darca)je fyzická alebo právnická osoba, registrovaná na Portáli, ktorá súhlasí s Pravidlami a uzavrie dohodu o poskytnutí peňažného príspevku.
 10. Overovateľ je fyzická alebo právnická osoba, registrovaná na Portáli, ktorá súhlasí s Pravidlami , je validovaná Neinvestičným fondom a uzavrie s Príjemcom dohodu o poskytnutí služieb overovania.
 11. Príspevok je poskytnutie peňazí, vecných plnení alebo služieb zo strany Poskytovateľa alebo Dražiteľa v prospech Príjemcu FO/Príjemcu PO za Všeobecne prospešným účelom.
 12. Registrácia predstavuje uzatvorenie elektronickej zmluvy s Neinvestičným fondom, ktorej obsahom sú tieto Pravidlá. V rámci elektronickej zmluvy v závislosti od skupiny Používateľov sú uzatvárané nasledujúce zmluvy:
  • Dohoda o splnomocnení  je dohoda, ktorou Príjemca FO/Príjemca PO udeľuje Neinvestičnému fondu oprávnenie na zastúpení pri uzavretí Dohody o poskytnutí peňažného príspevku
  • Dohoda o poskytnutí peňažného príspevku  je dohodou, ktorú uzatvára Neinvestičný fond s Poskytovateľom v mene Príjemcu PO, alebo Neinvestičný fond s Poskytovateľom, alebo Neinvestičný fond s Príjemcom FO. Dohodou o poskytnutí príspevku Poskytovateľ bezplatne poskytuje peňažný príspevok Príjemcovi PO/Príjemcovi FO, alebo Neinvestičnému fondu, alebo tiež Neinvestičný fond poskytuje peňažný príspevok Príjemcovi PO/Príjemcovi FO a adresáti tohto príspevku ho prijmú
  • Dohoda o poskytnutí služieb overenia  je dohoda, ktorou sa Overovateľ zaväzuje potvrdiť správnosť informácií, zverejnených Príjemcom FO, resp. Príjemcom PO vo výzve.
 13. Všeobecne prospešný účel sa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch považuje najmä: rozvoj a ochrana duševných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, rozvoj sociálnych služieb.
 14. Výzva je oznam, ktorým Príjemca FO/Príjemca PO informuje návštevníkov Portálu o použití Príspevku za Všeobecne prospešným účelom a žiada Poskytovateľov o jeho podporu prostredníctvom Príspevku. Výzva obsahuje najmä základné informácie o Príjemcovi FO/Príjemcovi PO, o účele použitia Príspevku, minimálnu sumu potrebných finančných príspevkov, cieľovú sumu potrebných finančných príspevkov, informácie, ktoré budú poskytnuté po realizácii tohto Príspevku. Súčasťou Výzvy sú aj funkcionality umožňujúce Príjemcovi FO/Príjemcovi PO priebežné informovanie o realizovaní tohto Príspevku na Všeobecne prospešný účel. Výzva bude na Portáli zverejnená po dobu 3 (troch) rokov od jej ukončenia. Následne je Neinvestičný fond oprávnený ju vymazať z Portálu.
 15. Overenie je potvrdenie vydané Overovateľom, ktorým Overovateľ potvrdzuje pravdivosť výzvy podanej Príjemcom FO/Príjemcom PO.
 16. Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Článok 2. Úvodné ustanovenia

 1. Účelom týchto Pravidiel je určiť zásady poskytovania služieb v rámci Portálu medzi Príjemcom FO/Príjemcom PO, Poskytovateľom, Overovateľom, prípadne ďalšími Používateľmi a stanovenie práv a povinností Neinvestičného fondu, Príjemcu FO/Príjemcu PO, Poskytovateľa, Overovateľa a ďalších Používateľov, pri poskytovaní, správe a používaní Portálu.
 2. Pravidlá sa vzťahujú primerane na všetky poskytnuté peňažné prostriedky a na služby poskytnuté prostredníctvom Portálu.
 3. Internetový darcovský Portál uľahčuje poskytovanie peňažných prostriedkov a služieb od Poskytovateľov, resp. Neinvestičného fondu pre Príjemcov FO/Príjemcov PO. Neinvestičný fond poskytuje technológiu a platformu s cieľom umožniť interakciu medzi Poskytovateľmi a Príjemcami PO. Každý Poskytovateľ je sám zodpovedný za získavanie informácií, ktoré potrebuje, aby sa rozhodol o podpore konkrétnej Výzvy. Všetky dostupné informácie na strane Neinvestičného fondu sa nachádzajú na internetovom darcovskom Portáli. Okrem uvedených údajov na Portáli, Neinvestičný fond nemá žiadne ďalšie údaje týkajúce sa projektov alebo zúčastnených strán.
 4. Neinvestičný fond nevyhodnocuje registráciu Príjemcov FO/Príjemcov PO ani zoznam Výziev. Neinvestičný fond skontroluje formálne náležitosti výzvy ako aj po formálnej stránke skontroluje k výzve prináležiace dokumenty, ale neoveruje, či sú všetky zverejnené informácie/dokumenty presné, pravdivé a aktuálne. Príjemca FO/Príjemca PO má možnosť dať si svoje údaje overiť Overovateľom, ktorý vydaním overenia potvrdí pravdivosť údajov zverejnených na Portáli Príjemcom FO/Príjemcom PO vo výzve. Neinvestičný fond každého Príjemcu FO/Príjemcu PO vyzýva, aby pravidelne aktualizoval zverejnené údaje. Je v záujme Príjemcu FO/Príjemcu PO, aby informácie, ktoré poskytuje o sebe a o svojom zámere, boli pravdivé a aby poskytoval Používateľom pravidelnú spätnú väzbu o využití poskytnutých finančných prostriedkov.

Článok 3. Práva a povinnosti Príjemcu FO/Príjemcu PO

 1. Príjemca FO/Príjemca PO je oprávnený:
  • bezplatne zverejňovať informácie o sebe v rámci svojho užívateľského profilu na Portáli a udržiavať ich aktuálne;
  • bezplatne zverejňovať Výzvy, ktoré môžu Poskytovatelia podporiť prostredníctvom Príspevku;
  • prijímať na základe zverejnenej Výzvy príspevky od Poskytovateľov prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného Neinvestičným fondom.
  •  len Príjemca PO je oprávnený uzavrieť s Neinvestičným fondom dohodu o plnej moci.
 2. Príjemca FO/Príjemca PO je povinný:
  • uverejniť len pravdivé a nezavádzajúce informácie o svojej osobe a o všetkých náležitostiach týkajúcich sa jeho Výzvy alebo Výziev uverejnených na Portáli;
  • uverejňovať na Portáli len obsah, ktorého je autorom, alebo ku ktorému má vysporiadané autorské práva, rešpektovať legislatívu platnú v SR týkajúcu sa autorského práva;
  • poskytnúť Používateľom všetky informácie o realizácii svojho zámeru za Verejne prospešným účelom, na zverejnenie ktorých sa v rámci Výzvy zaviazal;
  • použiť Príspevok len na Verejne prospešný účel, ktorý definoval vo Výzve;
  • informovať Používateľov o dosiahnutí cieľovej sumy finančných príspevkov, potrebných na realizáciu Výzvy;
  • informovať Používateľov aj počas trvania Výzvy o dôležitých udalostiach a zmenách týkajúcich sa Výzvy, jeho osoby a jej Verejne prospešného účelu; informovať tých Poskytovateľov FO/Poskytovateľov PO, ktorý mu poskytli peňažný príspevok o všetkých zmenách týkajúcich sa jeho výzvy a to vytvorením tzv. aktualizácie výzvy, kde podrobne popíše všetky zmeny a novinky súvisiace s jeho situáciou uvedenou vo výzve. Príjemca FO/Príjemca PO je povinný všetky tieto novo uvedené informácie zdokladovať.
  • uvádzať presné a pravdivé údaje a na požiadanie Neinvestičného fondu predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú. Neinvestičný fond si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd s Príjemcom FO/Príjemcom PO z dôvodu, že Príjemca FO/Príjemca PO uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto neopravil, nedoplnil alebo nedoložil v dodatočnej lehote stanovenej Neinvestičným fondom;
  • aspoň tri roky uchovávať originály dokumentov (účtovných dokladov a pod.) preukazujúcich použitie finančných prostriedkov získaných cez Portál;
  • v prípade, ak má byť príjemcom Príspevku dieťa, Výzvu je oprávnený umiestniť na Portál len zákonný zástupca dieťaťa. V prípade, ak sa Príspevok týka dieťaťa, ktorého rodičia sú rozvedení a druhý z rozvedených rodičov dieťaťa s umiestnením takejto Výzvy na Portáli vyjadrí svoj nesúhlas, tak rodič vyjadrujúci svoj nesúhlas je povinný doručiť Neinvestičnému fondu relevantnú listinu, ktorou preukáže Neinvestičnému fondu, že je zákonným zástupcom dotknutého dieťaťa, ako aj to, že dieťa je súdom zverené do jeho starostlivosti. Ak rodič vyjadrujúci svoj nesúhlas s Výzvou preukáže, že je zákonným zástupcom dotknutého dieťaťa a súčasne, že dieťa je súdom zverené do jeho starostlivosti, Neinvestičný fond dotknutú Výzvu zruší.
  • na požiadanie Poskytovateľa, resp. Neinvestičného fondu mu do tridsiatich dní od obdržania jeho Žiadosti (špecifikovanej v článku 4 ods. 1 písm. b) týchto Pravidiel, resp. špecifikovanej v článku 6 ods. 1 písm. f) týchto Pravidiel) predložiť:
   1. kópie dokladov (faktúry, potvrdenia za platbu a iné účtovne relevantné doklady) preukazujúce vynaloženie finančných prostriedkov získaných cez Portál na Verejne prospešný účel deklarovaný vo svojej Výzve;
   2. tabuľku popisujúcu využitie týchto prostriedkov obsahujúcu nasledovné informácie o každej položke: suma (v eurách, zaokrúhlená na dve desatinné miesta), bližší popis využitia získaných prostriedkov a Verejne prospešný účel ich využitia.
   3. tieto dokumenty je Príjemca FO povinný zaslať na adresu Neinvestičného fondu, ak sa nedohodnú inak.
   4. tieto dokumenty je Príjemca PO povinný zaslať na adresu poskytnutú Poskytovateľom, ak sa nedohodnú inak.
 3. Príjemca FO/Príjemca PO berie na vedomie, že účel na poskytnutie Príspevku špecifikovaný vo Výzve nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, rozširovať a pod.
 4. Príjemca FO/Príjemca PO nie je oprávnený žiadnym spôsobom (teda najmä, nie však výlučne telefonicky, prostredníctvom SMS správy, sociálnych sietí a pod.) kontaktovať Poskytovateľa s požiadavkou na poskytnutie ďalšieho Príspevku.
 5. Príjemca FO/Príjemca PO berie na vedomie, že jeho Výzva bude na Portáli zverejnená na dobu 3 roky po jej ukončení z dôvodu, aby každý Používateľ mal informáciu kto, za akým účelom a v akej výške použil Príspevok.

Článok 4. Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je oprávnený:
  • bezplatne a dobrovoľne poskytnúť Príspevok na základe Výzvy zverejnenej Príjemcom FO/Príjemcom PO, prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného Neinvestičným fondom. Neinvestičný fond si neúčtuje žiadne poplatky za poskytované služby v rámci Portálu;
  • do troch rokov od poskytnutia peňažného Príspevku prostredníctvom Neinvestičného fondu požiadať Príjemcu FO/Príjemcu PO tohto Príspevku o preukázanie využitia poskytnutých peňažných prostriedkov (sprístupnením kópií faktúr, potvrdení za platbu a iných účtovných relevantných dokladov, ako aj tabuľky obsahujúcej údaje o použitej sume, popis jej využitia a Verejne prospešný účel, na ktorý bola využitá) (ďalej len ako „Žiadosť“). Následne Neinvestičný fond vyzve Príjemcu FO/Príjemcu PO, aby na Žiadosti poskytol Poskytovateľovi súčinnosť a teda, aby poskytol požadované dokumenty na zdokladovanie použitia poskytnutých peňažných prostriedkov. Príjemca FO/Príjemca PO je povinný Poskytovateľovi do tridsiatich dní odo dňa doručenia Žiadosti vyhovieť, tzn. relevantné doklady špecifikované v tomto bode Pravidiel doručiť na adresu Neinvestičného fondu, alebo na adresu určenú Poskytovateľom;
  • bezplatne zverejňovať informácie o sebe v rámci svojho užívateľského profilu a udržiavať ich;
  • používateľský profil Poskytovateľa je jednotný pre celý Portál a všetky jeho platformy;
  • uzavrieť s Neinvestičným fondom dohodu o poskytnutí peňažného Príspevku;
  • bezplatne vyhľadávať a prezerať Výzvy zverejnené Príjemcami FO/Príjemcami PO;
  • bezplatne využívať ďalšie funkcie, ktoré Portál poskytuje Poskytovateľom.
  • oznámiť Neinvestičnému fondu činnosť Príjemcu FO/Príjemcu PO uvedený v bode 4 Článku 3 týchto Pravidiel.
 2. Poskytovateľ je povinný:
  • uvádzať presné a pravdivé údaje a na požiadanie Neinvestičného fondu predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú. Neinvestičný fond si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd s Poskytovateľom z dôvodu, že Poskytovateľ uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto neopravil, nedoplnil, alebo nedoložil v dodatočnej lehote stanovenej Neinvestičným fondom.
  • doručiť všetky vyhlásenia, listiny, údaje potrebné a vhodné na realizáciu jeho Príspevku.

Článok 5. Práva a povinnosti Overovateľa

 1. Overovateľ je oprávnený:
  • bezplatne zverejňovať informácie o sebe v rámci svojho užívateľského profilu a udržiavať ich;
  • používateľský profil Overovateľa je jednotný pre celý Portál a všetky jeho platformy;
  • overovať správnosť zverejnených údajov, po dohode s Príjemcom FO/Príjemcom PO;
  • uzavrieť s Príjemcom FO/Príjemcom PO dohodu o poskytnutí služieb overenia.
 2. Overovateľ je povinný:
  • uvádzať presné a pravdivé údaje a na požiadanie Neinvestičného fondu predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú. Neinvestičný fond si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd s Overovateľom z dôvodu, že Overovateľ uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto neopravil, nedoplnil alebo nedoložil v dodatočnej lehote stanovenej Neinvestičným fondom;
  • podrobiť sa validácii svojho používateľského profilu v rámci Portálu.
 3. Neinvestičný fond môže vykonať validáciu Overovateľa na základe doručenia žiadosti o validáciu jedným z týchto spôsobov:
  • Spôsoby validácie pre fyzické osoby:
   1. Prostredníctvom úradne osvedčeného podpisu: Ak Neinvestičný fond dostane túto žiadosť, povinné údaje súhlasia s údajmi vyplnenými pri elektronickej registrácii, a zároveň meno, dátum narodenia a adresa zodpovedá menu, dátumu narodenia a adrese v úradnom osvedčení o pravosti podpisu, takého Overovateľa možno validovať.
   2. Pomocou S/MIME e-mailu alebo dokumentu podpísaného elektronickým podpisom: Ak je Neinvestičnému fondu na určenú e-mailovú adresu doručená táto žiadosť, povinné údaje súhlasia s údajmi vyplnenými pri elektronickej registrácii, žiadosť je podpísaná elektronickým podpisom obsahujúcim údaje, ktoré zodpovedajú údajom v žiadosti a bol vydaný ako osobný alebo kvalifikovaný certifikát certifikačnou autoritou akreditovanou v SR, takého Overovateľa možno validovať.
  • Spôsoby validácie pre právnické osoby:
   1. Prostredníctvom úradne osvedčeného podpisu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby. Ak Neinvestičný fond dostane túto žiadosť, povinné údaje súhlasia s údajmi vyplnenými pri elektronickej registrácii, a zároveň meno, dátum narodenia a adresa zodpovedá menu, dátumu narodenia a adrese v úradnom osvedčení o pravosti podpisu, takého Overovateľa možno validovať. Priložené musí byť tiež osvedčenie skutočnosti, že daná osoba je oprávnená konať za danú právnickú osobu na základe výpisu z evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, alebo potvrdenie, že daná osoba je zamestnancom uvedenej právnickej osoby, ktoré musí byť podpísané osobou oprávnenou za právnickú osobu konať na základe výpisu z evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná. Ak je príslušná osoba zastúpená, musí byť k žiadosti doložené aj splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
   2. Pomocou S/MIME e-mailu alebo dokumentu podpísaného elektronickým podpisom: Ak je Neinvestičnému fondu na určenú e-mailovú adresu doručená táto žiadosť, povinné údaje súhlasia s údajmi vyplnenými pri elektronickej registrácii, žiadosť je podpísaná elektronickým podpisom obsahujúcim údaje, ktoré zodpovedajú údajom v žiadosti, a bol vydaný ako osobný alebo kvalifikovaný certifikát certifikačnou autoritou akreditovanou v SR, takého overovateľa možno validovať.

Článok 6. Práva a povinnosti Neinvestičného fondu

 1. Neinvestičný fond je oprávnený:
  • vyzvať Príjemcu FO/Príjemcu PO na predloženie dokladov, potvrdzujúcich akékoľvek skutočnosti uvádzané na Portáli;
  • nezverejniť informácie alebo zrušiť zverejnenie informácií na Portáli, ktoré považuje za nepravdivé, nepresné, neúplné, urážlivé alebo z iných vážnych dôvodov ohrozujúce Portál;
  • zrušiť zverejnenie tzv. "duplicitnej výzvy" – t. j. Výzvy, ktorej obsah je totožný alebo veľmi podobný inej výzve od toho istého Príjemcu FO/Príjemcu PO (na jeden konkrétny Verejne prospešný účel možno zverejniť len jednu Výzvu). Neinvestičný fond v takom prípade Príjemcovi FO/Príjemcovi PO oznámi zrušenie zverejnenia jeho Výzvy.
  • bezplatne a dobrovoľne poskytnúť Príspevok na základe Výzvy zverejnenej Príjemcom FO, prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného Neinvestičným fondom;
  • do troch rokov od poskytnutia peňažného príspevku požiadať Príjemcu FO tohto príspevku o preukázanie využitia poskytnutých peňažných prostriedkov (sprístupnením kópií faktúr, potvrdení za platbu a iných účtovných relevantných dokladov, ako aj tabuľky obsahujúcej údaje o použitej sume, popis jej využitia a Verejne prospešný účel, na ktorý bola využitá) (ďalej len ako „Žiadosť“). Príjemca FO je povinný Neinvestičnému fondu do tridsiatich dní od doručenia Žiadosti vyhovieť, tzn. relevantné doklady špecifikované v tomto bode Pravidiel doručiť na adresu určenú Neinvestičným fondom, ak sa nedohodnú inak;
  • zrušiť Výzvu tomu Príjemcovi FO/Príjemcovi PO, ktorý sa dopustil činnosti uvedenej v bode 4 Článku 3 týchto Pravidiel;
 2. Ak Používateľ uverejňuje na Portáli text, obrázky alebo akýkoľvek iný obsah, má sa za to, že týmto poskytuje Neinvestičnému fondu všetky potrebné licencie a práva na používanie takéhoto obsahu akýmkoľvek spôsobom na Portáli, alebo v reklame alebo v propagačných materiáloch pre Neinvestičný fond a/alebo pre Portál. Neinvestičný fond si vyhradzuje právo na zmenu, oddelenie, uloženie alebo na ďalšie spracovanie takéhoto obsahu za predpokladu, že tieto opatrenia primerane zohľadnia zamýšľaný význam takéhoto obsahu.
 3. Ak ktorýkoľvek Používateľ zistí na Portáli obsah, ktorým sa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo podmienky použitia, je povinný bezodkladne to oznámiť Neinvestičnému fondu.
 4. Na Portáli je zakázané uverejňovať:
  • materiál urážlivý alebo nebezpečný pre deti a mladistvých;
  • materiál obhajujúci, propagujúci alebo podnecujúci násilie, pornografiu, rasovú či etnickú diskrimináciu;
  • materiál obhajujúci, propagujúci alebo podnecujúci nenávisť voči iným ľuďom alebo voči menšinám;
  • lživé alebo zavádzajúce údaje, nepravdivé skutočnosti alebo urážky, vulgárne alebo obscénne slová, obsah provokatívny, alebo agresívny voči iným osobám, či iný obsah, ktorým sa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo dobré mravy,
 5. Neinvestičný fond si vyhradzuje právo odmietnuť výzvu aj bez uvedenia dôvodu.
 6. Neinvestičný fond má právo zrušiť registráciu Používateľa, ktorý opakovane publikuje obsah v rozpore s týmito Pravidlami.
 7. Výzvy musia byť uvádzané pravdivo, vo vlastnom mene alebo oprávnenou osobou v mene existujúcej osoby.
 8. Neinvestičný fond je oprávnený, nie však povinný, preskúmať zverejňovaný obsah a v prípade odôvodnenej potreby ochrany Portálu pozastaviť zverejnenie obsahu.
 9. Neinvestičný fond je povinný:
  • prerozdeliť poskytnuté finančné príspevky medzi Príjemcov FO/Príjemcov PO. Neinvestičný fond prerozdeľuje tieto finančné príspevky medzi Príjemcov FO/Príjemcov PO spravidla dva krát v kalendárnom mesiaci;
  • zabezpečiť ochranu poskytovaných informácií a bezpečnosť platieb v bežnom rozsahu.
 10. Neinvestičný fond vyhlasuje, že v prípade, ak sa akákoľvek tretia osoba pri prerozdeľovaní peňažných prostriedkov odvolá na Výzvy zverejnené na Portáli, Neinvestičný fond v takomto prípade neberie žiadnu zodpovednosť za spôsob a výšku prerozdelenia peňažných prostriedkov touto treťou osobou a teda vzťah medzi touto treťou osobou a Príjemcom FO/Príjemcom PO sa neriadi týmito Pravidlami. Aby sa predišlo pochybnostiam, za prerozdelenie peňažných prostriedkov tretej osoby odvolávajúcej sa na Výzvu zverejnenú na Portáli v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu zodpovedá výlučné táto tretia osoba.

Článok 7. Registrácia

 1. Registrácia ktoréhokoľvek Používateľa portálu je bezplatná.
 2. Niektoré činnosti a aktivity na Portáli sú prístupné iba registrovaným Používateľom, a to podľa druhu registrácie (Poskytovateľ, Príjemca, Overovateľ).
 3. Registrovať sa môžu len osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony sa môžu registrovať len prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.
 4. Registrovaná osoba musí všetky požadované informácie a svoje identifikačné údaje uviesť úplne a pravdivo.

Článok 8. Finančné transakcie

 1. Všetky prijaté príspevky pre jednotlivého Príjemcu FO/Príjemcu PO budú zasielané prevodom na účty Príjemcu FO/Príjemcu PO, spravidla dva krát v kalendárnom mesiaci.
 2. Minimálna výška finančného daru je 1,- euro.
 3. Poskytovateľ, Príjemca FO a ani Príjemca PO nemajú nárok na úrok z finančných prostriedkov, ktoré ešte neboli vyplatené.
 4. Platby sú spracované spôsobom ponúkaným Neinvestičným fondom. Na jednotlivé spôsoby platby sa uplatňujú špecifické podmienky príslušného poskytovateľa služieb. Neinvestičný fond čísla účtov Príjemcov FO/Príjemcov PO nezverejňuje.

Článok 9. Proces overenia

 1. Každý Príjemca FO/Príjemca PO má možnosť požiadať Overovateľa, aby v podobe vydania overenia potvrdil správnosť informácií uvedených vo Výzve Príjemcu FO/Príjemcu PO alebo pravdivosť profilu Príjemcu FO/Príjemcu PO.
 2. Vydaním overenia uzatvárajú Príjemca FO/Príjemca PO a Overovateľ medzi sebou dohodu o poskytnutí služieb overenia.
 3. Overenie môže byť vydané:
  • na Výzvy zaregistrované na Portáli, a to na obdobie maximálne jedného roka;
  • na profily Príjemcov FO, resp. Príjemcov PO, ak daná funkcionalita umožňuje overovať priamo profil Príjemcu FO/Príjemcu PO.
 4. Príjemca FO/Príjemca PO sa môže obrátiť na jedného alebo viacerých Overovateľov registrovaných na Portáli so žiadosťou o vydanie overenia.
 5. Overovateľ a Príjemca FO/Príjemca PO sú povinní dohodnúť si medzi sebou podmienky dohody o poskytnutí služieb overenia, a to v procese negociácie. Iniciátorom negociácie môže byť:
  •  Príjemca FO/Príjemca PO, ktorý o overenie požiada Overovateľa, ktorého si vyberie zo zoznamu;
  • Overovateľ, ktorý si vyberie Výzvu, ktorú sa ponúkne overiť.
 6. Overenie tvorí:
  • text overenia - Overovateľ môže sformulovať svoju podporu Výzve;
  • platnosť overenia – lehota, počas ktorej bude pri Výzve zobrazované overenie;

Článok 10. Zodpovednosť a záruky

 1. Neinvestičný fond nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím Príspevku zo strany Príjemcu FO/Príjemcu PO.
 2. Neinvestičný fond nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených Príjemcami FO/Príjemcami PO a Poskytovateľmi. Za tieto údaje zodpovedajú sami poskytovatelia týchto údajov.
 3. Portál je financovaný z príspevkov a je k dispozícii všetkým Používateľom bezplatne. Neinvestičný fond nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí žiadnym spôsobom za škody, bez ohľadu na ich právny základ (vrátane, ale nielen za omeškanie, porušenia záruky, porušenie dôvery, porušenie zmluvných povinností alebo záväzkov, nezákonnosť alebo za delikt), okrem prípadov, keď škoda vyplýva z konania Neinvestičného fondu.

Článok 11. Použitie osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v súlade s Nariadením upravená v Pravidlách ochrany osobných údajov na internetovom darcovskom portáli www.ludialudom.sk, tu.

Článok 12. Riešenie sporov

Zmluvy uzavreté v súlade s týmito pravidlami sa spravujú Obchodným zákonníkom a subsidiárne ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory, ktoré z nich vzniknú, rieši miestne a vecne príslušný súd. Neinvestičný fond nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím príspevku zo strany Príjemcu FO/Príjemcu PO.

Článok 13. Zmena Pravidiel

 1. Neinvestičný fond je oprávnený kedykoľvek zverejniť nové alebo zmeniť aktuálne Pravidlá. Nové alebo zmenené Pravidlá nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia za predpokladu, že Používateľ Neinvestičnému fondu písomne neoznámi, že nové alebo zmenené Pravidlá neakceptuje. Ak dôjde k doručeniu takéhoto oznamu, Neinvestičný fond bezodkladne zruší registráciu Používateľa na Portáli.
 2. Ak Používateľ písomne neoznámi Neinvestičnému fondu v lehote jedného mesiaca po ich zverejnení, že nové Pravidlá neakceptuje, rozumie sa tým, že im plne porozumel a je nimi viazaný.

Článok 14. Záverečné ustanovenia

 1. Pre Používateľov sú okrem týchto Pravidiel záväzné aj ostatné pokyny a návody zverejnené v rámci Portálu, a to primerane s ohľadom na ich obsah.
 2. Tieto pravidlá sa stávajú účinné dňom 15.5.2024. Vyplnením príslušného formulára Poskytovateľ, Príjemca FO/Príjemca PO aj Overovateľ vyhlasujú, že v plnom rozsahu porozumeli týmto Pravidlám a sú týmito Pravidlami v rámci svojej registrácie na Portáli viazaní počas ich účinnosti.

 

Aktuálne znenie: 15. 5. 2024