Menu

NÁŠ TÍM

Roland
Kyška
riaditeľ

Roland Kyška

riaditeľ

Keď som ešte ako stredoškolák začal prispievať do novín, vedel som, že svojimi článkami chcem pomáhať robiť tento svet lepším. S diktafónom alebo televíznym mikrofónom v ruke som prežil pätnásť rokov. Pracoval som vo viacerých médiách, bol som napr. pri vzniku investigatívnej relácie Reportéri v Slovenskej televízii. V rokoch 2005 – 2006 som v STV riadil Hlavnú redakciu spravodajstva, športu a publicistiky. Následne som do roku 2011 pôsobil ako zástupca šéfredaktora Plus 7 dní. Vo svojej žurnalistickej praxi som sa venoval predovšetkým otázkam politiky, verejnej správy, menšín, ľudských práv či extrémizmu.

Okrem toho ma stále viac zaujímali možnosti, ktoré prináša internet, spôsob, aký mení náš svet, naše zvyky či správanie. V mojej knihe Všetci sme nahí na Facebooku som sa venoval fenoménu sociálnych sietí a tomu, čo spôsobili o. i. aj v politike vo svete i u nás doma na Slovensku.

Práca pre ĽudiaĽuďom.sk je pre mňa veľkou výzvou, vlastne dvomi výzvami. Na jednej strane sa snažíme čo najlepšie osedlať nové technológie a využiť ich v prospech ľudí, ktorí to potrebujú. Chceme byť technologickým lídrom v oblasti darcovstva a charity. Na druhej sa snažíme o čosi úplne ľudské: znovu budovať a posilňovať súdržnosť medzi nami, silné participujúce komunity – jednoducho nielen pomáhať, ale pomoci dávať širší zmysel.

Katka
Valčeková

Katka Valčeková

Práca pre ĽudiaĽuďom.sk často nie je ľahká, avšak je veľmi zmysluplná a obohacujúca. Reálne pomáha a otvára oči. Každý deň som v ĽudiaĽuďom.sk svedkom malých-veľkých zázrakov. Neznámi ľudia prostredníctvom nášho online darcovského portálu nezištne pomáhajú ľuďom, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku. Každý deň vnímam, že ľudskosť medzi nami stále existuje. Som vďačná za takéto poznanie a tiež hrdá na to, že môžem pracovať pre organizáciu, ktorá si ctí správne hodnoty a jej pomoc je transparentná, adresná a efektívna.

Romana
Strapáková

Romana Strapáková

Šťastie a zdravie nie sú samozrejmosťou pre mnohých ľudí. Preto som sa rozhodla opustiť komerčný sektor a svoju energiu venovať oblasti, ktorá je pre mňa zmysluplná a pre okolie dôležitá. Som hrdou súčasťou tímu ĽudiaĽuďom.sk a zároveň vďačná za technologický nástroj, pomocou ktorého je možné transparentne a adresne pomáhať ľuďom, ako aj organizáciám, ktoré robia túto krajinu lepšou. Denno-denný kontakt s príjemcami pomoci býva často náročnou, no nevyhnutnou súčasťou našej práce. Možnosť nahliadnuť do neľahkých osudov ľudí, mi ale pripomína ako dôležité je vážiť si všetko pozitívne čo život prináša.

Patrícia
Šimková

Patrícia Sára Šimková

Už počas strednej školy som sa rozhodla, že sa chcem venovať ľuďom, byť im oporou a pomáhať im prežívať rôzne situácie. Toto rozhodnutie ovplyvnilo aj môj výber vysokej školy a neskôr aj zamestnaní, kde som výlučne pracovala ako prvý kontakt s ľuďmi. Som vďačná, že môžem byť súčasťou portálu ĽudiaĽuďom.sk, ktorý už pomohol stovkám ľudí. Aj napriek tomu, že sa nachádzajú v ťažkých ba až hraničných životných situáciach sú odhodlaní bojovať za seba, či svojich blízkych. Aj toto nás ako tím posúva a formuje.


Súčasťou nášho tímu je aj každý z vás. Darcovia, dobrovoľníci, dražitelia, dražobníci, overovatelia, blogeri či kamoši z webu. Veď práve vy, ktorí pomáhate, ste dušou nášho projektu a bez vás by to nemalo zmysel. Spolu robíme dobrú vec a pomáhame tým, ktorí to naozaj potrebujú.

NAŠA SPRÁVNA RADA

Ing. Juraj
Ondriš
predseda
Mgr.
Jaroslav
Ferianec

Mgr. Jaroslav Ferianec

V roku 1994 promoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor matematika – biológia. Svoju kariéru v oblasti telekomunikácií začal v spoločnosti EuroTel Bratislava, kde pracoval v rokoch 1998 až 2005 na útvare predaja dátových služieb. Od roku 2001 pracoval na pozícii vedúci oddelenia predaja dátových služieb. Do spoločnosti SWAN, a.s. prišiel v roku 2005. Po úspešných akvizíciách spoločností PosTel, a.s., Bentel, a.s., GlobalTel, a.s. a Euroweb, a.s. sa stal v roku 2007 obchodným a marketingovým riaditeľom spoločnosti.

Doc. ThLic.
Mgr. Miloš
Lichner,
D.Th.

Doc. ThLic. Mgr. Miloš Lichner, D.Th.

Vyštudovaný kňaz, jezuita, teológ. Po licenciátnych a doktorských štúdiach v Paríži sa stal dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave. V 2015 začal druhé funkčné obdobie dekanovania. Odborne sa venuje latinskej patrológii, so špecializáciou na teológiu sv. Augustína, a ranokresťanskej dogmatickej teológii. Je spoluzakladateľ a súčasný predseda Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu (SSKT), a aktívne pôsobí v klube dekanov jezuitských fakúlt Európy a Blízkeho východu, prednáša systematiskú teológiu, prekladá starokresťanské texty, je autorom viacerých vedeckých monografií a desiatok vedeckých a odborných štúdií. Vedecky spolupracuje pri vydávaní diel sv. Augustína v slovenskom a francúzskom jazyku.

Mgr. Martin
Holák, PhD.

Mgr. Martin Holák, PhD.

Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Karlovej univerzite v Prahe, neskôr ako interný doktorand na Ústave politických vied SAV v Bratislave. Po piatich rokoch prace vo SWANe zakotvil v štátnej správe, konkrétne na Ministerstve hospodárstva SR. Vášnivý jachtár, milovník histórie a ružového vína.

Mgr. Boris
Strečanský

Mgr. Boris Strečanský

Študoval filozofiu a históriu. Pôsobil v študentskom hnutí. Viedol vzdelávací program pre manažment životného prostredia. Založil Nadáciu ETP Slovensko, ktorá rozvíja znevýhodnené komunity. Spolu-inicioval rozvoj komunitných nadácií na Slovensku. Spolupracoval s Nadáciou Ekopolis. Je riaditeľom a jedným zo zakladateľov Centra pre filantropiu n.o. Pôsobil ako tréner a konzultant v post-komunistickych krajinách. Je autorom publikácií o neziskovom sektore, darcovstve a občianskej spoločnosti. Stojí za zrodom portálu ĽudiaĽuďom.sk. Nemá rád násilie nielen to fyzické a verí v silu dôvery.

NAŠA DOZORNÁ RADA

Ing. Karol
Pipta
predseda

Ing. Karol Pipta

V rokoch 1994-1999 absolvoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializáciu finančná sústava a peňažníctvo. Svoju kariéru začal ako kontrolór právnických osôb na Daňovom úrade v Bratislave. V roku 2001 nastúpil do holdingu Danubia Invest na pozíciu účtovník. Po založení telekomunikačnej vetvy - DanubiaTel začal pracovať ako vedúci finančnej učtárne v jej dcérskej spoločnosti SWAN a od roku 2006 ako finančný riaditeľ celej skupiny DanubiaTel.

Mgr. Zuzana
Thullnerová
Mgr. Marcel
Dávid Zajac

Mgr. Marcel Dávid Zajac

Účastník množstva občianskych aktivít zameraných na zlepšenie postavenia aktívneho občana v spoločnosti.

Prečo 4people? Pretože predstavuje ten najnezávislejší zdroj príjmov pre všetky tipy občianskeho aktivovania: Od pomoci, poskytovania potrebných služieb, cez rozvojové. výskumné a vzdelávacie aktivity, až po verejnú kontrolu a zlepšovanie správy vecí verejných. Dary od jednotlivcov predstavujú pre aktívnych občanov zdroj príjmov, ktorý vytvára tie najmenšie závislosti, nemajú nič spoločné s politickým tlakom a ani s marketingom. Darcovia, jednotlivci sa nespoliehajú na potvrdenia a odporúčania, a preto idú častokrát aj tam, kam žiadna z existujúcich inštitúcií nevidí, alebo kde kvôli svojim vlastným pravidlám nemôže pomôcť. 4people a ĽudiaĽuďom.sk sú nástroje individuálneho darcovstva, kde sám darca preberá na seba kompetenciu rozhodnúť o podpore, ale rovnako tak preberá aj zodpovednosť za jej zmysluplnosť. Myslím si, že to je správne a spravodlivé.

Zakladatelia portálu

SK-NIC Spoločnosť SK-NIC, a.s., je správcom internetovej domény najvyššej úrovne .SK, ktorá je vyhradená pre slovenský internet. Prostredníctvom viac než troch tisícok registrátorov spravuje takmer 220-tisíc domén s koncovkou .SK. Spoločnosť sa venuje tiež osvetovej činnosti v oblasti doménových mien aj internetu všeobecne a podpore projektov v záujme internetovej komunity na Slovensku.

CPF Centrum pre filantropiu, n.o., vzniklo v roku 2002. Jeho poslaním je rozvoj filantropie a občianskej spoločnosti. Svojimi aktivitami sa usiluje o povzbudiť filantropické správanie medzi jednotlivcami i firmami a posilniť občiansku spoločnosť. Cieľom CpF je rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, pretože tie sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumenia medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom. Centrum podporuje myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu.